Tongerblom

Tongerblommen

In tongerblomke bloeit

mei de tsjustere kleur.

As it allinich stiet,

liket it yn trienen.

 

Mar as dit blomke

mei mear stiet te pronkjen,

ljochtet it

yn alle fasetten op.

 

rond 1980